「Adobe Reader X」「Adobe Acrobat X」v10ならば“保護モード”機能で攻撃を回避可能

「Adobe Reader X」「Adobe Acrobat X」v10ならば“保護モード”機能で攻撃を回避可能