「Mery」v2.4.0.5697の場合。ボヤけた表示にならない

「Mery」v2.4.0.5697の場合。ボヤけた表示にならない