「Google Chrome」ベータ版と開発版を同一環境で動作させた様子

「Google Chrome」ベータ版と開発版を同一環境で動作させた様子