“C:\\ProgramData\\Adobe\\Elements Organizer\\15.0”フォルダーを手動で作成

“C:\\ProgramData\\Adobe\\Elements Organizer\\15.0”フォルダーを手動で作成