「MyJVNバージョンチェッカ for .NET」v1.1

「MyJVNバージョンチェッカ for .NET」v1.1