「Hyper-V クイック作成」機能のギャラリーに「Ubuntu 19.04」が追加

「Hyper-V クイック作成」機能のギャラリーに「Ubuntu 19.04」が追加