「Opera Next」v15.0.1147.44

「Opera Next」v15.0.1147.44