「Opera beta」v27.0.1689.29

「Opera beta」v27.0.1689.29