VA2719-2K-SMHD-7は強化ガラスの透明感が美しいスタンドを採用

VA2719-2K-SMHD-7は強化ガラスの透明感が美しいスタンドを採用