「Google Chrome 70」では拡張機能がアクセスできるデータをユーザー側で制限できるように

「Google Chrome 70」では拡張機能がアクセスできるデータをユーザー側で制限できるように