「Opera Next」v19.0.1326.9

「Opera Next」v19.0.1326.9