「Opera Next」v15.0.1147.18

「Opera Next」v15.0.1147.18